Khai báo ca làm việc trong "TAS-ERP .NET"

Khai báo ca làm việc trong "TAS-ERP .NET"
Để khai báo ca làm việc có hai cách:

Cách 1.

- B1: Nhấn Hệ thống.

- B2: Chọn Khai báo ca làm việc.

- B3: Khung khai báo ca làm việc hiện ra.

Cách 2.

- B1: Nhấn Khai báo ca (phím nhanh F6) trên thanh tác vụ.

- B2: Khung khai báo ca hiện ra.

3.1. Tạo mới ca làm việc

Tại cửa sổ quản lý ca, bấm Tạo mới để thêm mới 1 ca làm việc.

Tham số
  Giải thích
Mã ca   Là tên viết tắt được hiển thị trên các báo cáo và bảng phân ca.
Loại ca   Là loại ca là việc mà bạn khai báo.
Loại công   Là loại công mà bạn muốn khai báo (ngày thường, làm thêm…)
Cách chọn cặp vào ra                                                                                                                                                                 Là phương thức chọn các cặp vào ra để tính giờ (VD: Khi chọn quẹt đầu tiên - quẹt cuối cùng, phần mềm sẽ chọn cập đầu tiên của ca là việc và lần quẹt cuối cùng của ca làm việc để tính giờ và bỏ qua tất cả các cặp vào ra ở giữa ca).
TG bắt đầu ca làm việc   Là thời gian bắt đầu ca làm việc.

TG kết thúc nửa ca đầu
  Là thời gian bắt đầu nghỉ giải lao giữa ca.
TG quy định nửa ca đầu   Là khoảng thời gian được tính bằng phút bắt đầu từ thời gian bắt đầu ca đến thời gian kết thúc nửa ca đầu.
TG bắt đầu nửa ca sau   Là thời gian kết thúc nghỉ giải lao giữa ca.
TG kết thúc ca   Là thời gian kết thúc ca làm việc.
TG quy định nửa ca sau   Là khoảng thời gian được tính bằng phút bắt đầu từ thời gian bắt đầu ca đến thời gian kết thúc nửa ca đầu.
Mốc bắt đầu   Là mốc thời gian bắt đầu quẹt thẻ của nhân viên trong ca này.
Mốc kết thúc   Là mốc thời gian cuối cùng mà nhân viên quẹt trong ca đó (chú ý thời gian làm việc sau ca của nhân viên để khai báo hợp lý).
Cho phép đi muộn   Là khoảng thời gian cho phép đi muộn đầu ca của nhân viên.
Cho phép về sớm   Là khoảng thời gian cho phép về sớm khi kết thúc ca làm việc.
Đơn vị chấm công   Là đơn vị để tính công cho nhân viên. Ví dụ: Đơn vị chấm công là 5 phút. Một người làm 57 phút, hệ thống sẽ tính thời gian làm là 55 phút.
Làm thêm theo đơn vị   Là đơn vị làm tròn của thời gian làm thêm, ví dụ 1 người làm thêm là 7 phút và đơn vị làm thêm là 5 phút thì thời gian làm thêm là 5 phút, còn nếu thời gian làm nhỏ hơn 5 phút thì thời gian làm thêm là 0.
Tổng nghỉ giữa ca   Là khoảng thời gian được tính bằng phút, bắt đầu từ thời gian kết thúc nửa ca đầu đến thời gian bắt đầu nửa ca sau.
Làm thêm tối thiểu sau ca   Là khoảng thời gian làm thêm sau ca tối thiểu để được tính làm thêm.
Cộng nghỉ giữa ca vào thời gian làm   Nếu chọn ô này, phần mềm sẽ cộng thời gian nghỉ vào thời gian làm, trong trường hợp thời gian làm thực tế nhỏ hơn thời gian quy định ca làm của công ty.
Ra ngoài không bị trừ giờ   Nếu bạn chọn mục này và chọn cặp vào ra là “tất cả các cặp vào ra” thì phần mềm sẽ không trừ khoảng thời gian ra/ vào trong thời gian làm, VD: Bạn quẹt vào lúc 8h, ra lúc 9h, vào lúc 9h30 và ra lúc 17h, phần mềm sẽ không trừ khoảng thời gian từ 9h đến 9h30 vào thời gian làm việc ngày hôm đó.

Sau khi khai báo xong các thông tin, bấm Lưu để lưu ca làm việc bạn vừa khai báo. Hệ thống sẽ thông báo việc lưu dữ liệu đã thành công.

3.2. Sửa ca làm việc

- B1: Chọn ca làm việc cần sửa, sau đó tiến hành thay đổi thông tin.

- B2: Chọn Lưu để hoàn tất sửa đổi. Thông báo lưu dữ liệu thành công hiện ra.

3.3. Xóa ca làm việc

- B1: Chọn ca làm việc cần xóa.

- B2: Chọn Xóa. Hệ thống sẽ hiện thông báo xác nhận việc xóa. Nhấn Có để đồng ý xóa hoặc nhấn Không để trở về.

Video hướng dẫn


Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Hướng dẫn sử dụng máy zkteco F16
icon Khai báo chức vụ trong "TAS-ERP.NET"
icon Khai báo máy chấm công trong "TAS-ERP.NET"
icon Khai báo tham số trong phần mềm "TAS-ERP.NET"
MB10
Kobio K40
Hotline
Hotline