Khai báo tham số trong phần mềm "TAS-ERP.NET"

Khai báo tham số trong phần mềm "TAS-ERP.NET"
Để bật chức năng khai báo tham số, bạn làm như sau:

Khai báo tham số trong phần mềm

- B1: Nhấn chọn Hệ thống trên thanh tác vụ.
- B2: Chọn Đặt tham số ( Ctrl+F11).
- B3: Khung khai báo hiện ta. Tại đây ta khai báo các thông tin cần thiết.
Tên công ty: Là tên công ty đuợc hiển thị trên cây thư mục và các báo cáo
Ngưỡng lọc: Là khoảng thời gian cho phép giữa 2 lần quẹt thẻ, nếu khoảng thời gian giữa 2 lần nhỏ hơn nguỡng lọc, phần mềm sẽ bỏ qua lần quẹt sau, chỉ lấy lần quẹt truớc đó.
Chu kì tải dữ liệu: Là chu kì thời gian phần mềm tự động tải dữ liệu chấm công từ máy.
Chu kì xoá dữ liệu: Là chu kì thời gian phần mềm tự động xoá dữ liệu chấm công từ máy.
Ngưỡng ngày: Là ngưỡng thời gian bắt đầu đuợc tính là thời gian làm việc ban ngày.
Ngưỡng đêm: Là ngưỡng thời gian bắt đầu đuợc tính là thời gian làm việc ban đêm.
Loại tính công:Có thể tính tròn công hoặc lẻ công, tính công theo giờ.
Ngày bắt đầu chấm công: Là ngày bắt đầu tính công cho tháng đó.
Công chuẩn tháng: Là số công chuẩn có thể nhân đuợc (có thể hơn hoặc kém tuỳ vào thời gian làm thêm hay thời gian nghỉ).
- B4: Nhấn Chấp nhận để đồng ý, hoặc Trở về để huỷ bỏ.

Khai báo tham số trong phần mềm

Video hướng dẫn

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Hướng dẫn sử dụng máy zkteco F16
icon Khai báo chức vụ trong "TAS-ERP.NET"
icon Khai báo ca làm việc trong "TAS-ERP .NET"
icon Khai báo máy chấm công trong "TAS-ERP.NET"
MB10
Kobio K40
Hotline
Hotline